Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering       Links

.

Årsmøde

Årsberetning

Generalforsamling

 


      

.

Årsberetning for året 2018.

 

Vores formål;

 

* at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i lokalområdet.

 

 

Vores opgave er bl.a. at holde os orienteret om evt. nye  tilbud  inden for  den frivillige  verden.

Vi er repræsenteret i FRIVILLIGRÅDET i Vejle kommune og herigennem   sker der en gensidig orientering  mellem  Vejle kommune og De Frivillige.

Dialogmøde ;   En  gang om året afholdes et dialogmøde, hvor medarbejdere fra velfærdsforvaltningen  orienterer og , hvad der er  i   fokus  pt.  ( møddet blev afholdt d. 3. sept. 2o18, m/SusanneVincentz og Grethe Skovlund (demenskons. , samt  sundhedsvejleder  Mie Rasmussen ) .  Mødet blev afholdt på Højager.

 

ÅRET  2018:

Områder, hvor Frivilligcentret har været mere eller mindre involveret, er  bl.a.

* Værktøjskassen ,,, et tilbud og praktisk hjælp ,,, har i årets løb været

    "på arbejde "  ,,, ca.  30 gange  (billedophæng, tv, pc   mv). ,,,,,  går vi

     få år tilbage  , var efterspørgslen  betydelig større (  ca  100  opgaver).

 

*  Telefontjenesten fungerer rigtig godt   (6-7 damer en uge på  skift

      ringer til medborgere, der tilmeldt ordningen.

*  Ledsagerordningen er et tilbud, der stort set ikke har været  anvendt

     de sidste par år.

Man kan måske undre sig over, at der tilsyneladende ikke er så stort et behov for  værktøjskassens tilbud, som tidligere,,,,,

,,, men mange af os  har givetvis kendskab til eksempler, hvor

naboer og venner hjælper hinanden ,,,,,,,   og jeg tror, at det

især er tilfældet i mindre lokalsamfund, hvor  man er mere opmærksomme   på,   hvis der sker ændringer i nærområdet.

Besøgsvenner;      Ud over den uformelle nabohjælp, er  der også et

tilbud om at få en besøgsven   ,,,,,,  mangler I besøgsvenner ??

 

Telefontid :

Som nævnt på Årsmødet i 2018, har vi valgt at slette kontortiden hver torsdag og i stedet  kun at hà` telefontid.

Det føler vi har været  i orden, da henvendelserne  har været/er meget  begrænsede.

VI er af den opfattelse  ,  at  de der evt. måtte ønske vores hjælp ,,,,  enten  selv  eller  familie/naboer  ved hvor de kan henvende sig.

Politiske tiltag:

*  PERSONDATALOVEN  ,,, Den  25. maj  2018  trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft som dansk lov.

Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

Formålet med loven er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod  uretmæssig brug.

Man kan så spørge ,,, gælder det en lille forening som  FC. Jelling ?

Ja  !!    Vi har udarbejdet et  "regelsæt"  som vi skal efterleve, og har

              sendt et eksemplar til de ca.  3o  frivillige foreninger/grupper 

              som vi har i vores adr.kartotek.

Forsikringer:

  Årsmødet i 2018  nævnte jeg, at  ;

 *  at der i 2017  ved  love blev muligt for kommuner at tegne forsikring

      for de frivillige.

*  at Vejle kommune i efteråret 2017  påbegyndte indsamling af oplysninger  om  ,,, hvor mange frivillige ,,, hvor mange timer

,,,, jeg var så optimistisk  at  sige,,, at vi havde en forventning om, at der

      i løbet af 2018 etableres en forsikringsordning ,,,,  

Der arbejdes fortsat på sagen !

Opgaver i det/de kommende år:

Vejle kommune  arbejder bl.a.  med ;

   INOVATIONSMÅL 2021 ,, med  temaerne ;  PSYKISK SÅRBARHED   og

                                                                                  ENSOMHED

,,,,(.  gælder alle   aldersgrupper )

  ,,,,   arbejdsgrupper, hvor Frivilligrådet er  involveret. 

 

(Frivilligfest den   21.o9.2o18 ,,,, Tove Thisgård, Give ).

 

Til slut  ,,

Skal lyde en stor tak til alle jer, der yder en frivillig indsats på den ene eller anden måde  ,,,, vi håber I fortsat har tid og lyst til det frivillige arbejde.

Tak til kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde og ligeledes tak til  Højagercentret for det gode samarbejde.

 

Nis Bruun

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ved  Årsmødet den  22. februar 2017

Årsberetning  for året 2016.

 Vores formål;

*  at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i lokalområdet.

 

Vi anser det som en vigtig opgave  at medvirke til ;

* at nye tilbud/muligheder inden for frivilligsektoren formidles bredt,

* at viderebringe ideer og ønsker til det politiske system

 

Året  2016 ;

De områder, hvor styregruppen har været direkte involveret i det frivillige arbejde er  primært ;

* Besøgsvennerne fungerer fint med en række personer tilknyttet.

* Ledsagerordenen og telefontjenesten  som  Gudrun  vil orientere om , og

* Værktøjskassen ,,,,  hvor  opgaverne  er forskellige , men den overvejende del 

vedrører  IT.

Total set, har der ikke været helt så mange henvendelser som i 2015, det  kan jo   skyldes to ting ..... at der ikke har været så stort et behov, eller

..  at man ikke har været opmærksom på vores tilbud.

Men vi må ikke glemme, at familie, venner og naboer er en stor og meget vigtig del af det sociale netværk ,,,,, en indsats som ikke registreres nogen steder.

Dette med at udbrede kendskabet til Frivilligcentret og vores tilbud, kan jo gøres på flere måder  ,,,,,, annoncering  ,,, det koster og midlerne er meget begrænsede  ,,, 

men  vi har i 2016 fået ...synes vi selv.... en rigtig flot og informativ hjemmeside ,  et resultat som vi kan takke  vores  webmaster  Lynge Stenager for,,,, hvis ikke  I har  besøgt hjemmesiden ,,,,www.frivilligcenterjelling.dk ,,,, kan jeg kun opfordre til det.

 

30. september 2016  ,,,, Frivillig Fredag ,,,,  det var dagen, hvor Vejle kommunes  "Frivilligpris "  blev  uddelt.  ca. 200 var mødt op i Bygningen i Vejle.

Der var indstillet  16  kandidater  ,,,, heraf  blev  6  nomineret, det var så  politikernes opgave at  udpege  årets Frivillige ildsjæl.

Ida og Arne Aggerholm var blandt de  6 nominerede, men måtte se sig slået af     Ruth  Petersen, Give. ,,,,, men dejligt at den store indsats Ida og Arne har udført og stadig udfører  høstede anerkendelse.

 

31. januar 2017  havde Jelling Lokalråd inviteret til et orienterende møde om planerne for e`n   samlet IT- portal  ,,, jelling guide ,,, hvor man vil kunne finde  samtlige foreninge/forretninger/spisesteder mmm  i Jellingområdet,,,,,,

 

Årets gang på kommunalt plan;

*  Ved årsmødet i marts 2016, nævnte jeg forsikringsproblematikken for os frivillige.

     den 29. april oplyser Social- & indenrigsministeriet i en pressemeddelelse;

*  at det i dag ikke er muligt for en kommune at tegne en  ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige.

 Ministeriet vil forsøge at skabe lovhjemmel herfor.   ,,, det er pt ikke sket.

* Frivilligpolitikken fremover, hvordan skal den udformes / samarbejdsrelationer   mellem kommune og frivillige  ..... den diskussion har fyldt en del i 2016 og  vil fortsat være på dagsordenen.

 

I  efteråret 2017 skal vælges nyt FRIVILLIGRÅD ... evt. ændrede valgprocedurer skal drøftes og vedtages inden sommerferien ,,,,,  sammensætning/antal medlemmer mv

Retningslinjer for tildeling af § 18 midler skal gennemgås.

Der er således fortsat opgaver at ta` fat på,,,, ind imellem føles beslutningsprocessen at være meget langsom, men det er nok vilkårene, når alle skal høres.

 

Gudrun orienterer om ;  Ledsagerordningen og telefontjenesten.

 

Til slut;

Skal lyde en stor tak til alle jer, der yder en frivillig indsats på den ene eller anden måde ,,,,  Jeg håber I fortsat har tid og lyst til det frivillige arbejde, for der er ingen tvivl om, at der fortsat vil være et behov  fremover for jeres indsats.

Tak til kollegaer i styregruppen for godt samarbejde og ligeledes tak til Højagercentret for det gode samarbejde.

 

Nis Bruun

-----------------------------------------------------------------

 .

.

 
 

 Frivilligcenterjelling    tlf. 21175451                            Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk