Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering       Links

.

Årsmøde

Årsberetning

Generalforsamling

 


      

.

Ved  Årsmødet den  22. februar 2017

Årsberetning  for året 2016.

 Vores formål;

*  at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i lokalområdet.

 

Vi anser det som en vigtig opgave  at medvirke til ;

* at nye tilbud/muligheder inden for frivilligsektoren formidles bredt,

* at viderebringe ideer og ønsker til det politiske system

 

Året  2016 ;

De områder, hvor styregruppen har været direkte involveret i det frivillige arbejde er  primært ;

* Besøgsvennerne fungerer fint med en række personer tilknyttet.

* Ledsagerordenen og telefontjenesten  som  Gudrun  vil orientere om , og

* Værktøjskassen ,,,,  hvor  opgaverne  er forskellige , men den overvejende del 

vedrører  IT.

Total set, har der ikke været helt så mange henvendelser som i 2015, det  kan jo   skyldes to ting ..... at der ikke har været så stort et behov, eller

..  at man ikke har været opmærksom på vores tilbud.

Men vi må ikke glemme, at familie, venner og naboer er en stor og meget vigtig del af det sociale netværk ,,,,, en indsats som ikke registreres nogen steder.

Dette med at udbrede kendskabet til Frivilligcentret og vores tilbud, kan jo gøres på flere måder  ,,,,,, annoncering  ,,, det koster og midlerne er meget begrænsede  ,,, 

men  vi har i 2016 fået ...synes vi selv.... en rigtig flot og informativ hjemmeside ,  et resultat som vi kan takke  vores  webmaster  Lynge Stenager for,,,, hvis ikke  I har  besøgt hjemmesiden ,,,,www.frivilligcenterjelling.dk ,,,, kan jeg kun opfordre til det.

 

30. september 2016  ,,,, Frivillig Fredag ,,,,  det var dagen, hvor Vejle kommunes  "Frivilligpris "  blev  uddelt.  ca. 200 var mødt op i Bygningen i Vejle.

Der var indstillet  16  kandidater  ,,,, heraf  blev  6  nomineret, det var så  politikernes opgave at  udpege  årets Frivillige ildsjæl.

Ida og Arne Aggerholm var blandt de  6 nominerede, men måtte se sig slået af     Ruth  Petersen, Give. ,,,,, men dejligt at den store indsats Ida og Arne har udført og stadig udfører  høstede anerkendelse.

 

31. januar 2017  havde Jelling Lokalråd inviteret til et orienterende møde om planerne for e`n   samlet IT- portal  ,,, jelling guide ,,, hvor man vil kunne finde  samtlige foreninge/forretninger/spisesteder mmm  i Jellingområdet,,,,,,

 

Årets gang på kommunalt plan;

*  Ved årsmødet i marts 2016, nævnte jeg forsikringsproblematikken for os frivillige.

     den 29. april oplyser Social- & indenrigsministeriet i en pressemeddelelse;

*  at det i dag ikke er muligt for en kommune at tegne en  ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige.

 Ministeriet vil forsøge at skabe lovhjemmel herfor.   ,,, det er pt ikke sket.

* Frivilligpolitikken fremover, hvordan skal den udformes / samarbejdsrelationer   mellem kommune og frivillige  ..... den diskussion har fyldt en del i 2016 og  vil fortsat være på dagsordenen.

 

I  efteråret 2017 skal vælges nyt FRIVILLIGRÅD ... evt. ændrede valgprocedurer skal drøftes og vedtages inden sommerferien ,,,,,  sammensætning/antal medlemmer mv

Retningslinjer for tildeling af § 18 midler skal gennemgås.

Der er således fortsat opgaver at ta` fat på,,,, ind imellem føles beslutningsprocessen at være meget langsom, men det er nok vilkårene, når alle skal høres.

 

Gudrun orienterer om ;  Ledsagerordningen og telefontjenesten.

 

Til slut;

Skal lyde en stor tak til alle jer, der yder en frivillig indsats på den ene eller anden måde ,,,,  Jeg håber I fortsat har tid og lyst til det frivillige arbejde, for der er ingen tvivl om, at der fortsat vil være et behov  fremover for jeres indsats.

Tak til kollegaer i styregruppen for godt samarbejde og ligeledes tak til Højagercentret for det gode samarbejde.

 

Nis Bruun

-----------------------------------------------------------------

 .

.

..

..

Ved årsmødet d. o8.o3.2016

Årsberetning for FrivilligCenter Jelling for året 2015.

 

Vores formål er " at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i lokalområdet"

 

 

Vi er at betragte som  en serviceorganisation for de mange frivillige og sociale grupper og foreninger i lokalområdet.

I vores adressekartotek  har vi  ca.  30  foreninger og grupper registreret, som  udfører et stort stykke frivilligt arbejde på mange forskellige felter, idræt, kulturelt og socialt. 

Vi anser det som en vigtig opgave for Frivillig Centret at medvirke til ;

* at nye opgaver/muligheder inden for frivilligsektoren formidles  bredt.

* at erfaringer/ideer mv.  viderebringes til  forvaltning og politikere.

 

Året  2015;

Vores aktiviteter kan deles i to  spor;

* Som  formidler af samarbejdet  mellem frivillige foreninger og  grupper ,  samt   mellem   kommunen og de frivillige   via Frivilligrådet ,,,, det vender jeg tilbage til.

*  De mere konkrete  opgaver  ;                                                                                                                Værktøjskassen   vil jeg orientere om.                                                                                             Ledsagerordningen, bisidderordningen ,  telefontjenesten mm.  vil Gudrun  fortælle om , og       Margit vil orientere om, hvordan Besøgsvennerne  arbejder.

* Værktøjskassen tilbyder hjælp til småopgaver, her har det primært været   PC - og TV - problemer, man har ønsket hjælp til . Heldigvis  er der blandt vore frivillige nogen, der har forstand på de dele. Andre praktiske opgaver såsom at sy en knap i , hænge et billede og andre lignede opgaver. ,,, i løbet af året har der været ca  70 henvendelser til værktøjskassen.

Vi forsøger i al beskedenhed at medvirke til, at det frivillige arbejde fungerer og udvikles i lokalområdet. Vi gør ikke så meget ud af annoncering og markedsføring, nogen vil nok mene, at vi gør for lidt på det område. Vi har ganske enkelt ikke økonomi til markedsføring, hvilket man vil kunne se ud fra  årets regnskab.

 

 

Ved årsmøde i 2015 havde vi besøg af afdelingsleder Birthe  Pors Christensen ,der fortalte   om det nye Sundhedshus i Vejle . Der blev efterfølgende udtrykt ønske om, at der blev arrangeret en rundvisning i huset. Det skete den 3. september med Fysioterapeut Tove Back  som guid, hvor ca 25  havde taget imod tilbuddet.

Formidler af samarbejde med forvaltning og det politiske system:

De 5  Frivilligcentre i Vejle kommune mødes  4 gange om året, hvor der sker erfaringsudveksling, drøftes eventuelle emner, der ønskes taget op politisk mm.

Frivilligrådet er sammensat af  repræsentanter fra de 5 Frivilligcentre ,De humanitære organisationer, Ældreorganisationer, Patientorganisationer, Handicaporganisationer og Børn & Unge organisationer, samt byrådets repræsentanter; formand for Voksenudvalg, Gitte Frederiksen og formand for Seniorudvalg¸ Holger Gorm Petersen. Frivilligrådet er de  frivilliges talerør til det politiske system.

Ved disse møder sker en gensidig orientering om, hvad der rører sig , hvilke nye tiltag der planlægges  o.s.v.

I den forbindelse skal nævnes, at vi har et godt samarbejde med både forvaltning og politikere.

Året 2015 vil bl.a. blive husket for to emner ;

* Forsikring af Frivillige  ?  Hvis jeg via værktøjskassen er blevet anmodet om at hænge et par billeder op hos en ældre medborger.   Jeg er lidt klodset og vælter en dyr porcelænsfigur på   gulvet.,,,  værdi  10.000  ... Er jeg forsikret ?  Er det ejerens problem ? eller hvad ?

Jeg har stillet spørgsmålet til mit eget forsikringsselskab;

SVAR;  Hvis jeg ved et uheld skulle komme til at ødelægge noget under besøget, så er det ikke  noget jeg kan stilles til ansvar for. Man siger endvidere, at når man vælger at tilkalde en frivillig, så har  borgeren selv inviteret os, og man har derfor accepteret risikoen for, at vi skulle ødelægge noget

*  Frivilligpolitik fremover  opgaver/ opgavefordeling . Rammerne for det frivillige arbejde. Samarbejde mellem ; politikere, forvaltning og de frivillige .... en problematik, der har været drøftet en del, senest på  et temamøde den 7. december.  Jyllandsposten havde den 30. august en artikel med følgende overskrift ; "  KL.: Pårørende kan godt støve af og skifte sengetøj for deres ældre på plejehjem " ,,, jeg har ikke kendskab til, at dette har været praktiseret nogen steder, men   der  er ingen tvivl om, at den problemstilling vil fylde meget i 2016,,,,, derfor glæder vi os til at høre Gitte Frederiksen`s  indlæg om "  Den fremtidige Frivilligpolitikken i Vejle kommune".

Afslutning;

Til slut skal lyde en stor tak til alle jer, der yder en frivillig indsats på den ene eller anden måde. Jeg håber I fortsat  har tid og lyst til det frivillige arbejde, og skulle I kende nogen som måske har overskud og lyst til at være med, hører vi meget gerne herom, for der er ingen tvivl om, at der fortsat vil være et behov for jeres indsats,,,, måske endda i endnu højere grad end hidtil.

Tak til kollegaer i styregruppen for godt samarbejde og ligeledes tak til Højagercentret for godt samarbejde.     

 

Nis Bruun

 

 
 

 Frivilligcenterjelling    tlf. 21175451                            Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk