Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

 

                                         Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde     Links      Frivilligrådet

.

.

Adresseliste

Bestyrelse

Retningslinier for bestyrelsen

Brug Frivilligcentret

Årsmøde

 

 

 

 

 

.

 

 

Retningslinier for bestyrelsen ved Frivilligcenter Jelling

 

§ 1.                Formål

                      At støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i Gl. Jelling kommune.
 

§ 2.                Bestyrelsen

                      Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt en suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår 3 medlemmer. I ulige år afgår 2 medlemmer. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.. Suppleanten deltager uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer ved førstkommende møde efter valget.

Konstitueringen foregår ved afstemning og simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

 

§ 3                 Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog minimum hvert kvartal. 

 

§ 4                 Dagsorden

Formanden modtager forslag til dagsordenspunkter. Forslagene skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet afholdes.

                      Formanden udarbejder dagsorden.

                      Dagsorden udsendes pr. mail/brev senest 7 dage før mødets afholdelse. 

§ 5                 Afholdelse af møder mv.

                      Formanden er mødeleder – i dennes fravær næstformanden.

                      Vagterne i kontorets åbningstid fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne

                      og aftales for hvert kvartal/bestyrelsesmøde. 

 

§ 6                 Økonomi

Vejle Kommune giver hvert år et driftstilskud til at opretholde driften af frivilligcentret på et funktionsdueligt og rimeligt niveau.

Bestyrelsen udarbejder budget for det følgende regnskabsår inden 1.november. Regnskab revideres inden 1. marts.

 

§ 7                 Referater

Referater udfærdiges som beslutningsreferater. Referater godkendes ved næstfølgende møde. 

 

§ 8                 Udtaleret fra bestyrelsen

                       Kun formanden kan udtale sig på styregruppens vegne. 

 

§ 9                 Årsmøde

Der afholdes årsmøde inden udgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes senest 3 uger før afholdelse ved annoncering i Lokalavisen Jelling.

Alle frivillige foreninger og grupper kan deltage og er stemmeberettigede hver med 1 stemme pr. gruppe. 

 

                     Retningslinier vedtaget: d. 19. januar, 2012.  
                    
§ 2 linje 2 revideret 17. marts 2022
                    
     

 

                          Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk